Zku?ebn? str?nka

Pr?v? si prohl???te uk?zkovou str?nku, kter? byla vytvo?ena automaticky b?hem instalace WordPressu. Str?nky se li?? od p??sp?vk? zejm?na t?m, ?e obsahuj? n?jak? statick? text a jsou zobrazov?ny na st?le stejn?m m?st? webu (u v?t?iny ?ablon jde o naviga?n? menu). Lid? obvykle nejd??ve vytv??ej? z?kladn? informa?n? str?nky, kde se p?edstav? n?v?t?vn?k?m webu a sezn?m? je se sv?mi z?m?ry. M??e to b?t nap?. n?co v n?sleduj?c?m stylu:

Zdrav?m! Jsem Josef a bydl?m v Plzni. Pracuji jako ?idi? autobusu a po noc?ch bloguji o, alespo? dle m?ho, zaj?mav?ch v?cech…

…a nebo n?co takov?ho:

Spole?nost XYZ byla zalo?ena v roce 1989 a ji? od po??tku nab?z? sv?m z?kazn?k?m vynikaj?c? v?robky pro kedsicosi. XYZ se soust?ed? p?edev??m na kvalitu a detail za pou?it? nejnov?j??ch technologi? a se zaji?t?n?m vysok? ?ivotnosti. Firma s?dl? v Kocourkov? a zam?stn?v? v?ce ne? 300 profesion?l? ve r?zn?ch oblastech.

Pokud s WordPressem pr?v? za??n?te, m?li byste se nejd??ve p?ihl?sit do administrace a tuto str?nku smazat (nebo upravit). A nic u? v?m tak? nebr?n? vytv??et dal?? obsah webu v podob? nov?ch str?nek a p??sp?vk?. Douf?me, ?e budete se spr?vou webu v redak?n?m syst?mu WordPress spokojeni!